Privacyreglement Cliënten

Versie 2.0, datum: 19 januari 2022

 

Stichting VPTZ Zelhem en Halle

Privacyreglement cliënten, naasten en andere externe relaties

Stichting VPTZ Zelhem en Halle hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Het privacyreglement voor gegevens van personeel en vrijwilligers verbonden aan de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Personeel en Organisatie. 

 

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Stichting VPTZ Zelhem en Halle;
 • Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een persoon herleid kan worden;
 • Betrokkene: de persoon waarvan de gegevens verwerkt worden;
 • Verwerker: een persoon die persoonsgegevens verwerkt binnen de organisatie;
 • Cliënt: de persoon aan wie palliatieve terminale zorg wordt verleend;
 • Naasten: alle personen in de privésfeer met wie de cliënt direct in contact staat.

 

 1. Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

De organisatie verwerkt persoonsgegevens van cliënten en hun naasten met als doel het mogelijk maken van palliatieve terminale zorg aan cliënten. Daarnaast worden gegevens vastgelegd om te kunnen voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van deze activiteiten.

Gegevens van personen die via de website of telefonisch informatie aanvragen over de organisatie en haar activiteiten, worden vastgelegd om aan die informatieverstrekking te kunnen voldoen.

 

Voor het vastleggen van de gegevens wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen, tenzij verwerking nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Indien er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen cliënt en organisatie geldt deze als basis voor het vastleggen van persoonsgegevens.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De registratie van gegevens van cliënten wordt gevoerd op naam van de cliënt. Alleen persoonsgegevens die nodig zijn om goede palliatieve terminale zorg te kunnen verlenen worden verwerkt. De organisatie heeft in het ‘register van verwerkersactiviteiten’ vastgelegd welke gegevens dit kunnen zijn. Dit register is op te vragen bij de verantwoordelijke genoemd onder 4.

De persoonsgegevens worden door de cliënt en/of naasten zelf verstrekt tijdens een intakegesprek. Daarnaast kunnen gegevens verstrekt worden door andere zorgverleners, zoals de huisarts en de medewerkers van de thuiszorgorganisatie, dit gebeurt echter alleen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de palliatieve terminale zorg. 

Behalve gegevens van de cliënt kunnen (contact)gegevens van naasten geregistreerd worden. Ook deze worden door de cliënt en/of naaste zelf verstrekt.

Van personen die informatie aanvragen bij de organisatie worden naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vastgelegd, maar alleen als deze gegevens nodig zijn voor die informatieverstrekking.

Van personen die nieuwsbrieven ontvangen wordt alleen de naam en het email-adres vastgelegd.

 

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Binnen de organisatie is een medewerker aangewezen die contactpersoon is en beslissingsbevoegd ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, naasten en andere externen.

Dit is mevrouw Runia, coördinator, telefoon: 06 20 03 14 87,

e-mail: info@vptzzelhemhalle.nl.

 

 1. Toegang tot de gegevens binnen de organisatie.

Het verwerken van persoonsgegevens binnen de organisatie wordt gedaan door de coördinator, die de dagelijks leiding over de activiteiten van de organisatie heeft. Zij heeft inzicht in alle vastgelegde informatie en kan dit ook aanpassen en wijzigen.

Vrijwilligers hebben toegang tot alleen die gegevens, die van belang zijn voor de palliatieve terminale zorg aan de betreffende cliënt.

Coördinator en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens.

 

 1. Verwerkers in opdracht van de organisatie.

De organisatie kan andere partijen inschakelen en toegang verlenen tot persoonsgegevens met het doel de organisatie in haar activiteiten te ondersteunen. Als deze partijen hierbij ook persoonsgegevens verwerken, worden zij ‘verwerkers’ genoemd.

In het geval van de organisatie is dit ondersteuning bij de werking van het softwarepakket waarin de gegevens van betrokkenen worden verwerkt. Verwerker heeft inzage in de gegevens op het moment dat er problemen zijn met het pakket.

Deze verwerkers zullen in een verwerkersovereenkomst worden verplicht de AVG na te leven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen.


De organisatie maakt gebruik van de volgende verwerkers:

 • Nedap: voor de cliëntenregistratie in het pakket ONS;
 • VPTZ Nederland

De secretaris van de stichting heeft een register met de namen van de verwerkers en de daarbij behorende verwerkersovereenkomsten in beheer.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden.

Gegevens van betrokkenen worden niet verstrekt aan derden als zij geen rol hebben bij de zorg van de cliënt. Verstrekking van gegevens aan andere zorgverleners, zoals de thuiszorg en de huisarts, vindt plaats als dit in het belang is van de zorg aan de cliënt. Betrokkenen worden hierover altijd geïnformeerd.

Ten behoeve van onderzoek of statistiek kunnen desgevraagd aan derden geanonimiseerde persoonsgegevens worden verstrekt. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar een persoon.

Eenmaal per jaar worden geanonimiseerde gegevens verstrekt aan VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg.

Doel van het verstrekken van deze gegevens is het in kaart brengen van de ontwikkelingen rondom de palliatieve terminale zorg in Nederland.
Slechts de verantwoordelijke functionaris genoemd onder 4. is bevoegd te beslissen over het verstrekken van geanonimiseerde gegevens aan derden.

 

 1. De rechten van betrokkenen.

Betrokkenen hebben op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

De organisatie handelt in lijn met deze wettelijke verplichting:

 • Betrokkene wordt bij de start van de palliatieve terminale zorg gevraagd toestemming te verlenen voor het verwerken van gegevens;
 • Betrokkene heeft op elke moment het recht om de gegevens die worden geregistreerd in te zien;
 • Betrokkene heeft het recht om gegevens aan te passen en/of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is voor het bewaren van de gegevens;
 • Betrokkene kan voor alle vragen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens contact opnemen met de medewerker genoemd onder 4;
 • Betrokkene kan schriftelijk een verzoek tot een of meerdere rechten indienen.


De organisatie heeft een intern proces opgesteld om deze verzoeken te behandelen. Ter verificatie vraagt de organisatie van betrokkene een kopie van het identificatiebewijs, waarbij foto en BSN zijn afgeschermd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen.

De organisatie heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen die passend zijn om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen.

Technische maatregelen die genomen zijn:

 • Beveiliging van de ICT door middel van beveiligingssoftware;
 • Encryptie bij het transporteren/versturen van persoonsgegevens;
 • Computer beveiligd met encryptie en wachtwoord;
 • Toegang tot applicaties via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Organisatorische maatregelen:

 • Beperking in toegang van de gegevens. Vrijwilligers hebben alleen toegang tot de voor hen relevante informatie (ONS registratie systeem). Dit is vastgelegd binnen de organisatie in procedures;
 • Papieren dossiers staan achter slot en grendel, de beveiliging ervan is beschreven door de organisatie.

 

 1. Bewaartermijnen.

De organisatie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Voor het verkrijgen van subsidie van het ministerie van VWS voor de palliatieve terminale zorg worden de gegevens van cliënten 10 jaar bewaard.

 

Waar geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is wordt het volgende gehanteerd:

 • Gegevens van betrokkenen die informatie hebben opgevraagd bij onze organisatie worden maximaal zes maanden bewaard.

 

 1. Wijzigingen.

De organisatie behoudt te allen tijde het recht om dit privacyreglement te wijzigen.

Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de website van de VPTZ Zelhem en Halle:
www.vptzzelhemhalle.nl.